Payday loans

MPT

Please wait while JT SlideShow is loading images...
A Tesztbizottság megkezdte a pszichológiai mérőeszközök minősítésétMagyar Pszichológiai TársaságAz MPT a FacebookonMagyar Pszichológiai Társaság
Ön itt áll: Szervezet Szekciók Óvoda- és Iskolapszichológiai

Óvoda- és Iskolapszichológiai Szekció

Elnök:

Dr. Szabó Éva SZTE, Pszichológiai Intézet Szeged;

levelezési cím: szeva64[kukac]gmail.com

Titkár:

Nemesné Somlai Gitta

levelezési cím: nemesgitta[kukac]chello.hu

Tagok:

Tamás Márta (korábbi szekció elnök)

Dr. N. Kollár Katalin (Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis vezető)

Sz. Galaczi Judit (óvodapszichológus)

Honlap:
https://sites.google.com/site/oipuegyekmptbazis/

Küldetés nyilatkozat:

A tudomány sokféle lehetséges fokmérője közül az egyik az alkalmazhatóság. Hiszünk abban, hogy feladatunk a kutatásokkal megalapozott és a gyakorlati kérdésekre válaszokat adni képes tudás gyarapítása és megosztása . Célunk, hogy valódi szakmai közösséget teremtsünk azoknak a szakembereknek, akik az ország legkülönbözőbb pontjain óvodákban és iskolákban dolgozva hasonló problémákkal szembesülnek, . Híd szerepet kívánunk betölteni a képzőhelyek, kutató központok és a gyakorlatban dolgozó szakemberek között.

A szekció céljai:

A Szekció az ország területén működő óvoda, és iskolapszichológus hálózat munkájának a szakmai támogatására jött létre. Szervezetileg ez az óvodákban, és iskolákban dolgozó, de szervezetileg független, valamint a különböző oktatási intézményekhez tartozó óvoda-, iskolapszichológusi feladatokat ellátó szakembereket foglalja magába.

A szekció munkájának legfőbb célja ma is ugyanaz, ami az induláskor volt: a szakterület fejlesztése rendszeres továbbképzések szervezésével, a területen dolgozók közti párbeszéd elősegítésével, szakmai anyagok kidolgozásával. Ezért a szekció – az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal együttműködésben havi rendszerességgel szervez szakmai programokat (ld. http://iskpszi.elte.hu/iskolapszichologiai-modszertani-bazis/tovabbkepzesek/), valamint szupervíziót biztosítunk igény szerint a gyakorló szakembereknek. A szakmai munka fejlesztését alkalmazott kutatások ösztönzésével is segítjük. Ezek eredményeit szimpóziumokon, műhelyek keretében, valamint posztereken mutatjuk be az MPT Nagygyűlésein, amelyen rendszeresen részt veszünk.

Terveink:

Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata az óvoda- iskolapszichológiai szakmai protokoll kidolgozása. Más részről célunk a Nemzeti Köznevelési Törvény által kínált szakmai lehetőségek minél eredményesebb kiaknázása. A törvény végrehajtási rendeletéhez szakmai ajánlásokat f dolgozunk ki, annak érdekében, hogy az óvoda- és iskolapszichológusok munkáját a lehető legjobb törvényi feltételek és alkalmazási keretek biztosítsák.

Szakmai kapcsolatok:

Aktív szakmai kapcsolatot ápolunk az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal: http://iskpszi.elte.hu/iskolapszichologiai-modszertani-bazis/, a Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületével: http://www.pszichoerdek.hu/, a Nevelési Tanácsadók Egyesületével: www.nevtanegy.hu (ahol önálló Szekciónk is van) és a Dél-alföldi Iskolapszichológiai Módszertani Központtal: https://sites.google.com/site/dipszi01/

 

Az Óvoda- és iskolapszichológia szekció ügyrendje

1. A szekció tagja lehet a MPT bármely tagja jelentkezése alapján.

2. A szekció saját tagjai sorából 5 tagú elnökséget választ, amely elnökből és 4 tagból áll. A tagok egyike az Országos Módszertani Bázis aktuális vezetője, és amennyiben a tisztújító közgyűlésen az elnök személyében változás történt, akkor egy ciklusra automatikusan elnökségi taggá válik a korábbi szekcióelnök. A vezetőséget a szekció közgyűlése választja meg két lépésben, először az elnököt, majd annyi tagot, hogy az ügyrend által meghatározott tagokkal együtt a vezetőség öt tagú legyen. A titkárt a négy megválasztott tag közül az elnök kéri fel. Az elnök és elnökségi tagok megbízása négy évre szól. A szekció saját döntése alapján, szükség esetén független szakértőket vonhat be munkájába.

3. Nem lehet a szekció tagja az a személy, akit a MPT a tagjai sorából kizárt vagy tagsága más módon megszűnt.

4. A szekció célja, hogy elősegítse az óvoda- és iskolapszichológusi munka sokféle feladatának, módszerének napi munkájának hatékonyságát, illetve a tudományos kutatómunkát Ennek érdekében, rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az MPT társszekcióval, az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázissal, valamint azokkal a képzőhelyekkel, amelyek részt vesznek az óvoda - iskolapszichológiai szakterületre való felkészítésben (Tanácsadás és iskolapszichológia MA szakirány keretében) és az iskolapszichológusok továbbképzésében. Kapcsolatot tartunk továbbá a köznevelési intézmények munkáját segítő partner-intézményekkel, egyesületekkel, alapítványokkal. Célunk tovább, hogy korszerű információs bázist hozzunk létre az ország különféle területein folyó óvoda- és iskolapszichológusi munka sajátosságairól, lehetőségeiről, illetve az óvoda- és iskolapszichológusi munkát segítő szakmai intézmények működéséről, elérhetőségéről.

A szekció céljainak elérése érdekében vállalja, hogy az óvoda- és iskolapszichológia területén tevékenykedő pszichológusok számára rendszeres tájékoztatást, rendezvények, programok, képzések szervezésével lehetőséget biztosít:

szakmai kérdések megvitatására

tapasztalatok megosztására

új elméletek illetve módszerek megismertetésére

hazai és külföldi kutatási eredmények bemutatására

gyakorlati problémák és igények alapján további kutatási témák megfogalmazására

külföldi módszerek hazai adaptálására

a Társaságon belüli társzekciókkal való együttműködésre

5. Mind a szekció, mind annak elnöksége évente legalább 1 közgyűlést, illetve ülést tart. Ezeket az elnök hívja össze, a közgyűlést, illetve az ülést megelőző legkevesebb 8 nappal korábban - kivéve a sürgős döntést igénylő kérdésekben. A meghívóban meg kell jelölni a tervezett napirendi pontokat. A szekció, illetve annak elnöksége határozatképes, ha azon tagjainak legalább 50% + 1 fő jelen van. A szekció és annak elnöksége határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szekció közgyűlései és ülései nyilvánosak. Az elnök a szavazati joggal részt vevő bármelyik tag indítványára zárt ülést rendelhet el. Közgyűlést bármely 10 tag írásbeli kérelme alapján köteles az elnök 30 napon belülre összehívni.

6. A szekció egyesüléséről az MPT más szekciójával, illetve a szekció megszűnéséről az elnökség tesz javaslatot a szekció közgyűlésének egyetértésével az MPT közgyűlése felé. A szekció elnöksége dolgozza ki a szekció éves költségvetését, és a szekció hagyja azt jóvá. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés a szekció elnökségének hatáskörébe utalt. Minden más kérdésben a közgyűlés dönt.

7. A szekció megszűnik az erről hozott határozattal, illetve akkor, ha a szekció tagjainak száma 15 alá csökken.

8. Egyéb, a szekció ügyrendje által nem szabályozott kérdésekben az MPT alapszabálya, illetve a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe az irányadó.


 

Aktuális hírek

Legolvasottabb hírek